ลงชื่อสมาชิกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้651
mod_vvisit_counterวานนี้1397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้651
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9294
mod_vvisit_counterเดือนนี้33021
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36095
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7500820

We have: 9 guests online
Your IP: 18.207.254.88
 , 
Today: พ.ค. 30, 2020
แผนที่


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Home

 

 

สภาพทั่วไปของตำบลนาซอ

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต

          ตำบลนาซอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอวานรนิวาส ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 90 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550) มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังภาพที่ 2-1

 

ทิศเหนือ      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้          มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

2.1 ขอบเขตการปกครองและสถานที่สำคัญ

     ตำบลนาซอ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และมีสถานที่สำคัญในตำบลประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 3 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 6 และ 9 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 5 สถานีอนามัยจำนวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ศาสนสถานจำนวน 8 แห่ง โดยแยกเป็นวัด จำนวน 7 แห่ง โบสถ์คริสต์จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาซอ และเทศบาลตำบลนาซอตั้งอยู่หมู่ที่ 10 (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550) ดังภาพที่ 2-2

 

ลักษณะทางกายภาพของตำบล

 

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาซอ มีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนบางที่ แต่ในฤดูแล้งกลับมีปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในการเกษตร (เทศบาลตำบลนาซอ, 2550)

 

 

 

 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเกษตรของตำบล

 

4.1 ประชากรและครัวเรือน

          ประชากรในตำบลนาซอ มีทั้งสิ้น 7,478 คน เป็นชาย 3,715 คน และหญิง 3,763 คน ครัวเรือนทั้งหมด 1,793 ครัวเรือน และหมู่ที่ 5 มีจำนวนประชากร และหมู่ที่ 1 จำนวนครัวเรือนมากที่สุดคือ 1,083 คน และ 228 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรในตำบลเฉลี่ย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร (เทศบาลตำบลนาซอ, 2554)

 

ตารางที่ 4-1 จำนวนประชากรและครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านนาซอ

486

495

981

228

2

บ้านกุดเรือใหญ่

441

474

915

205

3

บ้านกุดเรือน้อย

230

254

484

141

4

บ้านดอนดู่

112

119

231

57

5

บ้านหนองนาหาร

553

530

1,083

227

6

บ้านดอนยานาง

462

455

917

208

7

บ้านสมสนุก

313

305

618

140

8

บ้านหนองแวงน้อย

157

114

271

60

9

บ้านหนองแสงคำ

314

306

620

216

10

บ้านนาซอ

276

298

574

139

11

บ้านหนองแสงคำ

371

413

784

172

รวม

3,715

3,763

7,478

1,793

 

ที่มา : เทศบาลตำบลนาซอ, เมษายน 2554

 

4.2 การประกอบอาชีพ

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญได้แก่ เลี้ยงสัตว์ 1,421 ครัวเรือน รองลงมา คือ ทำนา 1,259 ครัวเรือน รับจ้าง 295 ครัวเรือน และทำไร่ 120 ครัวเรือน ตามลำดับ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2548)

 แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:44 น.)

 
นายกเทศมนตรีตำบลนาซอ

     นายบรรจบ   แพงพิมพ์โล้

ทักทายสอบถาม
Latest Message: 33 minutes ago
 • [http://mcdo : Maintain the amazing job !! Lovin' it! My web blog; poker the rules of gr («link» («link»
 • [http://mcdo : Maintain the amazing job !! Lovin' it! My web blog; poker the rules of gr («link» («link»
 • [http://mcdo : Maintain the amazing job !! Lovin' it! My web blog; poker the rules of gr («link» («link»
 • [comprar Cia : Simply just wished to stress I'm pleased I happened in your webpage! Feel free to surf to my web page: comprar Cialis Generico («link»
 • : Wm - Box («link» - Box.ru) - современный музыкальный веб - сайт с новинками, которые есть возможность скачивать в формате мп3. В простейших настройках сможет разобраться даже ребенок – совершенно никаких регистраций, кодов - проверок, СМС. Именно здесь размещается наиболее популярная му
 • [chloroquine : Your advice is extremely important. my blog post ... chloroquine for sale («link»
 • [giong ket b : Fantastic Site, Maintain the wonderful work. Regards.
 • [commet] : Love the site - - really user friendly and whole lots to see!
 • : It is not surprising then that numerous people want to get massages simply because they have problems with low - back pain, spasms or cramping. Health spas nowadays are fully furnished with technological gadgets who promise the "Zen" feeling you would like to achieve. Your wonderful husband who's meant to be your rock with this stressful the work related problems of his own.
 • [poker for p : You're a really practical website; could not make it without ya! my web - site: poker for pennies («link»
 • [poker for p : You're a really practical website; could not make it without ya! my web - site: poker for pennies («link»
 • [poker for p : You're a really practical website; could not make it without ya! my web - site: poker for pennies («link»
 • [aldinium.xo : Appreciate it! It is definitely an great web page. Feel free to surf to my webpage aldinium.xooit.be («link»
 • [Chicago PD] : Wow such a useful site.
 • [IT Office H : Yⲟu hаve the best online websites. Ѕtор ƅʏ my site: ӀT Office Help («link» - bin/bbs/yybbs.cgi/%20result%3a%20chosen%20nickname)
 • [http://www. : Tһе Art of tһe Mannequin includes over 30 of Pucci's moѕt іmportant mannequins, аs well as an іn - gallery recreation ᧐f his sculpture studio. Ꮤhen what ߋther people think about us ѕtarts to control ʏߋur life, it is timе to change. Christie's Νew York (50 Rockefeller Plaza) (212) 636 - 2000. Ꮋere iѕ my paɡe - jakobsberg («link» («link» - Goaremgoz - Plougasteldaoulas.ac - rennes.fr%2Fspip.php%3Fpage%3Dr
 • [Facebook] : Yߋu might want to shop tilⅼ you drop at the ancient Akmerkez аrea. Eѵen so, we find ourselves running оur lives іn tһe ԝay tһat we think pleases ɑnd impresses tһem. When his hօme ѡaѕ destroyed, tһe man returned to California. Αlso visit my homepage - Facebook («link»
 • [http://www. : Ⅿany drivers haνe noticed caг troubles that caused tһe crooks to spend ɑ couple ᧐f houгѕ on the side ߋf the road expecting help come aⅼong. Wһerever yοu decide to go ⲣarticularly if on thе long drive, to your far destination, ᴡithin your SUV ʏou need tо Ьe ready tο ɡet ɑ tow. The purpose fօr any 5th wheel is the 'goose necked' placement in tһe load on the drive train օffers ɡreater stability whеn traveling. Also visit my blog post; ful savings («link»
 • [IT Service] : Тhank yoս for sharing this neat webpage. my website ... IT Service («link» - carnot.ac - dijon.fr/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.gouka.fr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_easybookreloaded%26view%3Deasybookreloaded%26itemid%3D27%26limit17110)
 • [pro repair : Our intent hеrе is to teach everyone aboᥙt illegal practices Ьy some towing firms tһat can be harmful fߋr the public іn geneгal. Things tο think about - There are many օther items to take into account ᴡhen purchasing ramps. Ѕome of thoѕe things ԝould be tһe tires, belts, hoses, windshield wipers, аs well aѕ thе oil. Also visit mу blog post - pгo repair software («link»

Guests are shown between [].

แบบสำรวจ
Joomla! is used for?
 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
PTT Oil Price